ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THEO IFRS TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

with No Comments

Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang được hơn 120 quốc gia trên toàn thể giới sử dụng và việc các nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển theo đuổi việc chuyển sang IFRS là một hướng đi khá đúng đắn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang IFRS là cả một chặng đường dài, trong đó tác động của việc chuyển đổi sang IFRS sẽ có tác động khá lớn trong lĩnh vực giáo dục. Nghiên cứu trên đề cập đến thực trạng của việc đào tạo kế toán của các trường đại học Việt Nam hiện nay, phân tích các khó khăn trong việc giảng dạy IFRS tại các trường đại học Việt Nam cũng như đề nghị một số các giải pháp cần thiết trong việc đổi mới đào tạo kế toán.

FULL TEXT: http://review.ttu.edu.vn/index.php/review/article/view/90/94